دوشنبه, ۲۱ تير ۱۴۰۰ ساعت ۰۸:۴۹
نوید شاهد- شهید حمید زارع زاده مهریزی 25 بهمن 1347 در شهرستان مهریز یزد به دنیا آمد. سرانجام 21 تیر 1367 در فکه شیمیایی شد و به شهادت رسید. نوید شاهد یزد وصیتنامه این شهید والامقام را در سالروز شهادتش منتشر می کند.

وصیت

به گزارش نوید شاهد یزد، شهید حمید زارع زاده مهریزی 25 بهمن 1347 در شهرستان مهریز یزد به دنیا آمد و تا پایان دوره راهنمایی تحصیل کرد. با آغاز جنگ تحمیلی به عنوان سرباز ارتش با سمت تک تیرانداز راهی جبهه های حق علیه باطل شد. سرانجام 21 تیر 1367 در فکه شیمیایی شد و به شهادت رسید. پیکرش در گلزار شهدای محله بغداد آباد علیا زادگاهش به خاک سپرده شد.

وصیتنامه:

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

(ﻣوﻣﻨﺎن ﺑﺎﻳﺪ در راه ﺧﺪا ﺑﺎ آﻧﺎن که ﺣﻴﺎت ﻣﺎدی دﻧﻴﺎ را ﺑﺮ آﺧﺮت ﺑﺮﮔﺰﻳﺪه اﻧﺪ ﺟﻬﺎد ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﺮ ﻛﺲ در ﺟﻬﺎد ﺑﺮاه ﺧﺪا ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪ ﻳﺎ ﻓﺎﺗﺢ ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺰودی او را در ﺑﻬﺸﺖ اﺑﺪی اﺟﺮی ﻋﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد. قران کریم) 

ﺧﺪاﻳﺎ ﺧﻮد می دانی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻮ  و ﺑﻪ راه ﺗﻮ و رﺿﺎی ﺗﻮ ﭼﻴﺰی نمی ﺧﻮاﻫﻢ و اﻛﻨﻮن ﺧﻮاﺳﺘﻢ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر و ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر و دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن و دﻳﮕﺮ ﻛﺴﺎنی ﻛﻪ می ﺷﻨﻮﻧﺪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ راه ﺧﻮشبختی را ﻣﻦ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدم ﭼﻴﺰی ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮان و اﻣﺎﻣﺎن و دﻳﮕﺮ ﺑﺰرﮔﺎن دﻳﻦ آرزو ﺷﻬﺎدت داﺷﺘﻨﺪ. اﻣﺎم اﻣﺖ رﻫﺒﺮ ﻋﺰﻳﺰم ﻓﺮﻣﻮد ﻣﻦ ﮔﺎم ﻧﻬﺎدن در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺧﺪایی را یک ﻓﺮﻳﻀﻪ می داﻧﻢ. ﭘﺪر و ﻣﺎدرم ﺑﺮدﺑﺎر ﺑﺎﺷﻴﺪ و ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ و ﺑﻪ ﺟﺰ ﺑﻪ ﺧﺪا و ﺑﺮای ﺧﺪا ﺑﻪ ﭼﻴﺰی ﻓﻜﺮ ﻧﻜﻨﻴﺪ ﻛﻪ ﺧﺪا ﺑﺎ ﺻﺎﺑﺮﻳﻦ اﺳﺖ. ﺧﻮاﻫﺮ و ﺑﺮادر دوﺳﺘﺎن و آﺷﻨﺎﻳﺎن و دﻳﮕﺮ ﻋﺰﻳﺰان از ﺷﻤﺎ می ﺧﻮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺶ میﻛﻨﻢ راه اﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪان  ﻛﻪ از راه ﺣﺴﻴﻦ ﺟﺪاﻧﻴﺴﺖ را اداﻣﻪ داده. اول ﺟﻬﺎد در راه ﺧﺪا ﺟﻬﺎد ﺑﺎ ﻧﻔﺲ اﺳﺖ. ﺧﺪاﻳﺎ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﺮاط ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ راﻫﻨﻤﺎیی ﻛﻦ و از ﮔﺰﻧﺪ دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم ﻧﺠﺎت ﺑﺪه. دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻧﺼﻴﺤﺖ می ﻛﻨﻢ ﻛﻪ ﻧﻤﺎز را ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻪ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺑﺨﻮاﻧﻴﺪ در ﻫﺮ ﻛﺎری ﺧﺪا را از ﻳﺎد ﻧﺒﺮﻳﺪ ﺧﺪاﻳﺎ ﺗﻮ را  ﻗﺴﻢ می دﻫﻢ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ را از ﺷﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﻧﺠﺎت ﺑﺪه و دﻳﮕﺮ ای ﻋﺰﻳﺰان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻠﻤﻪ ﻻ اﻟﻪ اﻻ اﷲ را از ﻳﺎد ﻧﺒﺮﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺸﺎﺳﺖ.

ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻬﺸﺖ ﻧﻤﺎز اول وﻗﺖ اﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ ﺣﺠﺎﺑﺘﺎن را ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﻜﻨﻴﺪ دﻳﮕﺮ ﻫﻤﻪ را ﺑﻪ ﺧﺪای ﺑﺰرگ می ﺳﭙﺎرم. ﺑﻪ اﻣﻴﺪ دﻳﺪار در .... 

از ﻛﻮﭼﻪ ﺗﻨﮓ ﺷﺐ ﮔﺬر ﺧﻮاﻫم ﻛﺮد                               ﺗﺎ ﺷﻬﺮ ﺳﺘﺎره ﻫﺎ ﺳﻔﺮ ﺧﻮاﻫﻢ  

در دﺷﺖ ﻋﺸﻖ و اﻳﻤﺎن و ﺷﺮف                                  ﭘﻴﺮاﻫﻦ ﻻﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮ ﺧﻮاﻫﻢ  

15/1/67

وصیت

وصیت

منبع اداره امور فرهنگی، تبلیغات، هنری و اسناد بنیاد شهید و امور ایثارگران استان یزد

برچسب ها
نام:
ایمیل:
* نظر:
مطالب برگزیده استان ها
عکس
تازه های نشر
اخبار برگزیده